ಮಾವನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸ’ವಾಲೆಸೆದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು PSI ಮಾಡಿದ ಘ’ಟನೆ! ನೀವೇ ನೋಡಿ.

ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ,ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೆ’ಣ್ಣು ಮದುವೆಯಾದರೆ ಸಾಕು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಸಾರದ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಹೆ’ಗಲ ಮೇಲೆ ಏ’ರಿಸಿಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಮನೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡ, ಎನ್ನುತ್ತ ಸಂಸಾರ ಸಾಗುತ್ತಾ ನಡೆಯುವುದೇ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅ’ಪವಾದಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಅ’ಪವಾದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಜಯದೀಪ ಪಿಸಾಳ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ […]

Continue Reading